Ck-bouw

Verzuimprotocol

Fase 1/2 contract met uitzendbeding

Met loondoorbetalingsverplichting

Ziekmelding

Bij ziekte dien jij jezelf telefonisch ziek te melden op de eerste ziektedag vóór 10:00 uur bij C&K Personeel, afdeling Ziekteverzuim op telefoonnummer 070 – 406 22 03.

De afdeling Ziekteverzuim is bereikbaar op:

– Maandag à 08:30 – 17:00u

– Dinsdag à 08:30 – 17:00u

– Woensdag à 08:30 – 17:00u

– Donderdag à 08:30 – 17:00u

– Vrijdag à 08:30 – 17:00u

Ook dien jij je telefonisch ziek te melden bij de inlener, middels het telefoonnummer wat daarvoor bestemd is. Controleer bij aanvang dan ook wat hiervoor het juiste telefoonnummer is.

De afdeling Ziekteverzuim neemt uitsluitend telefonische ziekmeldingen in behandeling, tenzij jij ziek wordt in het weekend (zaterdag en/of zondag) of op wettelijke feestdagen. In dit geval dien jij je schriftelijk via de e-mail ziek te melden via het emailadres: info@ck-bouw.nl.

Ben jij te laat met jezelf ziekmelden bij C&K Personeel, dan wordt het Maatregelenbesluit Socialezekerheidswetten toegepast. Dit betekent dat C&K Personeel een beschikking zal indienen bij het UWV omtrent jouw ziekmelding, wat gevolgen kan hebben over de uitbetaling van jouw Ziektewet-uitkering.

Jij bent niet verplicht informatie te verschaffen over de aard en ernst van de ziekte. Bij de ziekmelding ben jij wel verplicht de volgende informatie te verschaffen:

· Het verpleegadres, als dit anders is dan het huisadres;

· Het telefoonnummer waarop jij te bereiken bent;

· De vermoedelijke duur van de ziekte;

· Of de ziekte verband houdt met zwangerschap, een orgaandonatie of voort komt uit een arbeidsongeval;

· Of een derde schuld heeft aan het verzuim en/of aansprakelijk is voor het verzuim;

· Welke werkzaamheden nog wél uitgevoerd kunnen worden.

Daarnaast zijn wij samen verantwoordelijk voor jouw re-integratie. Dat betekent dat jij vanaf het moment dat jij jezelf ziek meldt, een aantal plichten hebt. Jij stelt jezelf actief op in het proces naar herstel van ziekte en hervatting naar werkzaamheden.

Ziekte in het buitenland

Word jij buiten Nederland ziek? Geef dit dan binnen 48 uur door aan C&K Personeel afdeling Ziekteverzuim. C&K Personeel en de Arbodienst kunnen jou doorverwijzen naar een arts. Als de Arbodienst vraagt om een medische verklaring, dien jij deze (in het Nederlands óf Engels) te kunnen overhandigen.

Uitbetaling van werknemer met loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

C&K Personeel is geen eigen risicodrager voor de ziektewet en daardoor niet verantwoordelijk voor de begeleiding tijdens ziekte volgens Wet verbetering Poortwachter (WvP) en de uitbetaling van de ziektewet-uitkering conform artikel 25 lid 2 van de NBBU-cao. Een uitzendkracht met een fase 1/2 uitzendovereenkomst met uitzendbeding met loondoorbetalingsverplichting heeft in geval van ziekte of ongeval recht op een ziektewet-uitkering die bestaat uit 90% op basis van het dagloonbesluit werknemersverzekering vastgestelde uitkeringsdagloon (UWV) met een maximumtermijn van 52 weken. Na dit termijn heeft de uitzendkracht nogmaals 52 weken (53e t/m 104e week) recht op 80% ziektewet-uitkering op basis van het dagloonbesluit werknemersverzekering vastgestelde uitkeringsdagloon.

Bij ziekte gelden er twee wachtdagen, dit zijn de eerste 2 dagen van jouw ziekte waarop jij geen ziektewet-uitkering uitbetaald krijgt. De wachtdagen komen te vervallen – bij de tweede ziekmelding – als jij binnen 28 dagen na jouw laatste hersteldmelding weer ziek wordt of wanneer jouw ziekte ontstaat wegens een bedrijfsongeval. Het UWV streeft ernaar om de Ziektewet-uitkering 4 tot uiterlijk 6 weken ná de ziekmeldingsdatum uit te keren (met in achtneming de wachtdagen).

Bereikbaarheid

Als werkgever willen wij uiteraard weten hoe het met jou gaat, wat jouw eventuele verwachting is naar werkhervatting en welke stappen er gezet kunnen worden op het gebied van re-integratie. Gedurende jouw verzuimperiode kan het contact met C&K PErsoneel op verschillende manieren plaats vinden; in de vorm van een telefonische of persoonlijke afspraak.

Dit houdt in dat jij gedurende jouw verzuimperiode telefonisch bereikbaar dient te zijn voor C&K Personeel afdeling Ziekteverzuim en de Arbodienst. Ben jij niet in staat om op te nemen, dan ben jij

verplicht om zowel C&K Personeel als de Arbodienst binnen 24 uur te contacteren met een gegronde reden en een statusupdate.

De persoonlijke afspraken kunnen plaats vinden op één van de kantoren van C&K Personeel, jouw verpleegadres of op een ander overeengekomen locatie. Het is verplicht om zowel telefonische- en/of persoonlijke afspraken na te komen.

De afspraak kan enkel met legitieme reden worden afgezegd of worden verplaatst. Wil jij de afspraak verplaatsen of afzeggen? Neem dan uiterlijk 24 uur van te voren contact op met de Afdeling Ziekteverzuim van C&K Personeel. Ook dien jij minstens tot het eerste controlemoment van de Bedrijfsarts van Arbodienst thuis te blijven, tenzij anders overeengekomen met de Bedrijfsarts. Voor bezoek aan de Bedrijfsarts, een andere afspraken/bezoeken/ behandelingen bij de curatieve zorg of een persoonlijke afspraak met C&K Personeel, mag het opgegeven adres verlaten worden.

Begeleiding
Naast de afdeling Ziekteverzuim van C&K Personeel begeleidt ook de Bedrijfsarts van de Arbodienst een zieke werknemer volgens de WvP tot volledig herstel naar arbeid bereikt is. De Bedrijfsarts begeleidt een werknemer middels persoonlijke spreekuurcontroles, telefonisch consulten en/of (spoed) huisbezoek. De Bedrijfsarts informeert zowel werkgever als werknemer betreffende het verloop van jouw verzuim met inachtneming van het medisch beroepsgeheim en de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Krijg jij een oproep voor het spreekuur of een gesprek, ben jij verplicht om te komen.

De afspraak kan enkel met legitieme reden worden afgezegd of worden verplaatst. Wil jij de afspraak verplaatsen of afzeggen? Neem dan uiterlijk 24 uur van te voren contact op met de Afdeling Ziekteverzuim van C&K Personeel. Daarbij is het verplicht dat jij een geldig identiteitsbewijs, paspoort of verblijfsdocument kan laten zien, dus zorg ervoor dat jij die bij je hebt. Bij een vervolgcontact is ook een rijbewijs voldoende. Ook een begeleider moet een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben. Medewerkers van C&K Personeel of de Arbodienst legitimeren zich altijd als ze bij u langskomen. Gebeurt dit niet, dan kunt u vragen naar hun legitimatie.

Indien jij de afspraak met de Arbodienst afzegt of wilt verplaatsen kan dit uiterlijk 24 uur van te voren gedaan worden. Wij zullen beoordelen of de reden die jij opgeeft geldig is. Heb jij geen geldige reden of kom jij zomaar niet naar een afspraak? Dan zal C&K Personeel de kosten van het gemiste consult met de Arbodienst in rekening brengen bij jou.

Werk aan jouw herstel

Tijdens jouw verzuimperiode moet jij er alles aan doen om zo snel mogelijk weer beter te worden. Ga, als dat nodig is, langs bij jouw (huis)arts en volg de gegeven adviezen op. Zorg ervoor dat jij stappen onderneemt die goed zijn voor jouw herstel.

Werk aan jouw re-integratie

Jij bent verplicht om proactief mee te werken aan jouw re-integratie. Doe er dus alles aan om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. Als jij langer dan 6 weken ziek bent, wordt er gezamenlijk met C&K Personeel afdeling Ziekteverzuim een Plan van Aanpak opgesteld. Hierin wordt het advies van de Bedrijfsarts meegenomen en staan afspraken over jouw re-integratie activiteiten.

Passende werkzaamheden

Soms kun jij door jouw ziekte het eigen werk niet meer uitvoeren, maar kom jij wel in aanmerking voor ander/ passend werk. Wat voor werk dit is, hangt af van de hoogte jouw arbeidsgeschiktheid, jouw eerdere werkervaring en de lengte van jouw ziekmelding. De Bedrijfsarts van Arbodienst overlegt met jou wat passend werk is. Jij bent verplicht dit passend werk te accepteren, ook als dat onder jouw niveau ligt.

Is er geen passend werk beschikbaar, maar bent u daartoe wel in staat? Dan bent u verplicht om u in te schrijven als werkzoekende. U moet dan proberen passend werk te krijgen.

Wijzigingen

Als er iets verandert in jouw situatie, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte of duur van jouw Ziektewet-uitkering. Jij bent daarom verplicht om de volgende informatie direct (binnen 24 uur) door te geven aan de afdeling Ziekteverzuim van C&K Personeel:

Veranderingen in jouw werkzaamheden of inkomsten

· Jij gaat (meer of minder) verdienen

· Jij stopt met werken

· Jij krijgt andere inkomsten dan loon (bijvoorbeeld een aanvulling op een uitkering)

Veranderingen vanwege jouw gezondheid

· Jouw gezondheid verbetert of gaat achteruit

Veranderingen in jouw leefsituatie

· Een verhuizing

· Een ander verblijfadres in of buiten Nederland

· Een nieuw rekeningnummer

· Jij wordt gedetineerd

Vakantie tijdens ziekte

Wil jij tijdens de ziekteperiode met vakantie? De vakantie dient schriftelijk aangevraagd te worden bij C&K Personeel afdeling Ziekteverzuim. De aanvraag bevat een begin- en einddatum van jouw vakantie, de verblijfplaats (adresgegevens) en een telefoonnummer waarop jij bereikbaar bent. De aanvraag kan enkel in overleg met de Arbodienst geaccordeerd worden. De Bedrijfsarts van de Arbodienst geeft een ‘verklaring geen bezwaar’ af aan jou én C&K Personeel. Tijdens de vakantieperiode word jij vrijgesteld van de re-integratie-activiteiten. Tijdens de vakantieperiode is er geen sollicitatieplicht en de periode beslaat maximaal 4 weken per jaar.

Wat te doen als je hersteld bent

Zodra je weer hersteld bent, moet je dat binnen 48 uur doorgeven aan jouw (ex-)werkgever.

Houd je aan de plichten

Het is belangrijk dat jij je aan de plichten houdt. Houd jij je niet aan jouw plichten? Dan krijg je tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Je leest daar meer over in het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten. Als je te veel uitkering hebt ontvangen, dan moet je dat bedrag terugbetalen.